Vilka biverkningar kan Cialis orsaka?

Cialis från Lilly Pharma är en produkt som har funnits på marknaden sedan 2003 och används för medicinering vid erektil dysfunktion (impotens).

Information om Cialis

Läkemedlet är endast tillgängligt med recept och tas i tablettform. Den aktiva ingrediensen heter tadalafil och läkemedlet är endast godkänt för användning av vuxna män.

Läkemedlet är tillgängligt i doser om 5, 10 och 20 milligram per tablett. Dosen beror på åkommans svårighetsgrad och måste diskuteras med den behandlande läkaren.

Tadalafil är en PDE5-hämmare som hämmar enzymet fosfodiesteras typ 5, vilket resulterar i avslappning av blodkärlen i det manliga könsorganet. Det förbättrade blodflödet gör det möjligt för mannen att uppnå en förstyvning av penis.

Denna kärlvidgande effekt är inte begränsad till den erogena zonen hos mannen, utan förekommer även i andra delar av kroppen, vilket gör att en sänkning av blodtrycket och en del andra biverkningar kan förekomma.

Kontraindikationer – när du inte ska ta Cialis

Förekomsten av de olika biverkningarna är individuellt betingade. Cialis bör inte tas om du är allergisk eller känslig mot tadalafil eller någon av de andra ingredienser som ingår i läkemedlet.

Du bör heller inte ta läkemedlet Cialis om du lider av lågt eller högt blodtryck (hypertoni), eller under de senaste sex månaderna har haft en stroke eller har drabbats av en hjärtattack under de senaste 90 dagarna.

Dessutom kan Cialis inte användas av patienter som har hjärtsjukdom, alternativt har eller har haft nedsatt syn på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAINON, i dagligt tal: stroke i ögat).

Intag av Cialis är inte att rekommendera hos patienter som tar läkemedel som innehåller nitrater eller kväveoxid-donatorer (amylnitrit) för behandling av hjärtproblem. Studier har visat att Cialis ökar effektiviteten hos sådana läkemedel.

Biverkningar av Cialis

Cialis kan precis som alla andra läkemedel ge upphov till olika biverkningar, och patienten måste därför informeras om dessa effekter, sannolikheten för uppkomsten av dessa samt konsekvenser, av den behandlade läkaren.

Dessa är några av de möjliga biverkningarna av Cialis:

Vanliga:

 • Huvudvärk och migrän
 • Värk i kroppen
 • Nästäppa
 • Ryggsmärta
 • Rodnad i ansikte och på överkropp
 • Värmekänsla
 • Illamående och kräkningar
 • Halsbränna orsakad av återflöde av magsyra
 • Uppsvälldhet och lättare diarré
 • Yrsel

Ovanliga:

 • Magont
 • Dimsyn
 • Smärta i ögonen
 • Konjunktivit
 • Ökat tårflöde
 • Onaturliga svettningar
 • Andningssvårigheter
 • Blödningar från penis, blod i urin eller sperma
 • Palpation
 • Arytmier
 • Blodtrycksförändringar
 • Näsblod
 • Tinnitus
 • Darrningar

Sällsynta:

 • Svullna ögonlock och röda ögon
 • Plötsligt nedsatt hörsel
 • Ångest
 • Överkänslighet
 • Maktlöshet
 • Minnesförlust
 • Tryck över bröstet
 • Störning av blodglukosnivåer
 • Ökad muskelstelhet
 • Långvarig och/eller smärtsam erektion

Följande biverkningar kan förekomma hos patienter som tar läkemedlet, men de förekommer oftast inte. I de flesta fall är biverkningar milda till måttliga och förekommer sällan (i 0,01-0,1 procent av fallen), ibland (i 0,1-1 procent av fallen) eller ofta (i 1-10 procent av fallen).

Sällsynta biverkningar av Cialis

I sällsynta fall kan till exempel följande biverkningar inträffa:

 • Svullna ögonlock
 • Röda ögon
 • Plötsligt nedsatt hörsel
 • Ångest
 • Överkänslighet eller domningar
 • Svimning
 • Kramper
 • Minnesförlust
 • Klåda (nässelfeber) på huden

Dessutom är det möjligt att en minskning av vita (leukopeni) eller röda (anemi) blodkroppar uppstår, en ökning av de intraokulära trycket, en minskad blodtillförsel till hjärtmuskeln, eller tryck över bröstet (angina pectoris) uppstår som en känd men sällsynt biverkning.

En störning av blodglukosnivåerna (lägre blodsockernivåer) samt ökad muskelstelhet, bildandet av larynxödem och erektioner som varar i mer än två timmar (priapism) har också rapporterats.

I sällsynta fall har patienter som har tagit läkemedlet också rapporterat om hjärtinfarkt eller stroke. I sällsynta fall kan också en tillfällig eller permanent försämring av synen eller till och med en total synförlust noteras.

Mindre vanliga biverkningar

Bland de mindre vanliga biverkningarna förekommer i synnerhet yrsel, buksmärtor, synrubbningar (dimsyn och förändrat färgseende). Ibland kan smärta i ögonen, konjuktivit och ökat tårflöde i ökat rapporteras som en bieffekt.

Onaturliga svettningar, andningssvårigheter, blödningar från penis, blod i urin eller sperma, samt hjärtklappning, arytmier, förändrat blodtryck, näsblod, tinnitus och darrningar är också biverkningar som ibland kan uppstå.

Dessutom kan det ske en ökning av vissa leverenzymer i blodet, en ökad känslighet mot ljus, trötthet, vattenretention i ansiktet och hudproblem uppstå.

Vanliga biverkningar av Cialis

De vanliga biverkningarna är huvudvärk och migrän, nästäppa, värk i kroppen, ryggvärk, hudutslag i ansiktet och på överkroppen samt värmesvallningar.

Illamående och kräkningar, halsbränna orsakad av återflöde av magsyra genom matstrupen och svullen mage samt mild diarré är andra biverkningar av Cialis. Biverkningar som diarré och yrsel sker oftare hos användare med en ålder på över 75 år.